สพม.36 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานครบ 100 %

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครบ 100 % เพื่อแสดงพลังความร่วมแรงร่วมใจทำความดีและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ข่าว/