สพฐ. ลงพื้นที่ สพป.สระบุรี เขต ๒ ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สพฐ. ลงพื้นที่ สพป.สระบุรี เขต ๒ ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

++ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และนางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับ นางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ. พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ และได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านคลองไทร อำเภอมวกเหล็ก ๒. โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี อำเภอมวกเหล็ก ๓. โรงเรียนวัดหนองสรวงฯ อำเภอวิหารแดง ๔. โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม อำเภอแก่งคอย ๕. โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย อำเภอวิหารแดง ๖. โรงเรียนวัดบ้านดง อำเภอแก่งคอย ๗. โรงเรียนวัดบ้านลาด อำเภอหนองแค และ ๘. โรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ อำเภอหนองแค โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูล ตอบข้อซักถามตามจริงอันเป็นประโยชน์ในการรายงาน สพฐ.ทราบต่อไป การนี้ นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะร่วมเดินทางพร้อมคณะติดตามจาก สพฐ.

สุกัญญา หมั่นจิตร์