ผอ.สพป.นศ.2  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

..**//เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานในการปฐมนิเทศและพบปะครูผู้ช่วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางจิราพร เรือนสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด
..**//ผอ.สพป.นศ.2  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ครูมีวินัยในตัวเอง และรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ นำความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ ฝากให้ครูมีความเข้าใจ เข้าถึง รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข