สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพท. 2566 (KRS)

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพท. 2566 (KRS)

🕘 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด “ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(KRS) ผ่านสื่อดิจิทัล จาก สพฐ.” โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย จากนั้น นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ได้ชี้แจงเป้าหมายการประชุมฯ ต่อไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดแนวทางบูรณาการการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบองค์รวม โดยยึดกรอบการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นการประเมินหลัก จึงได้กำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน) ไปสู่ระดับ สพท. ทุกแห่ง เพื่อลดภาระครูและลดภาระการรายงานของ สพท. ให้เหลือน้อยที่สุด และรายงานผลการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายนอกได้

สพฐ. จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ไปสู่ระดับ สพท. และสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม สพท. ทุกแห่ง และสามารถบริหารจัดการ กำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1_XO6OVdrq7VqRbj27Q0j6EYmBsP0RuZ_?usp=share_link