สพป.ยโสธร เขต ๒ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มี นายวินิจ  วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน  “๑ ตำบล ๑ โรงเรียน” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  :   เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เข้าใจและทราบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒  ซึ่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐ คน รวม  ๓๔ โรงเรียน  แบ่งเป็น ๒ รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่ ๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  จำนวน  ๑๗  โรงเรียน

รุ่นที่ ๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  จำนวน  ๑๗  โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)