สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท. ระยะที่ ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการเรียนรู้ในสภาพจริงและฝึกประสบการณ์ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๓ จำนวน ๑๐ ราย และวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน ๓ ราย ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีเนื้อหาและกิจกรรม ดังนี้ ๑. การบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายธงชัย มั่นคง อดีตผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ๒. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยนายธงชัย มั่นคง อดีตผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะ ๓. ศึกษาดูงานสภาพจริง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ๔. ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๕. ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๖. สรุปผลการศึกษาดูงาน และจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ๗. นำเสนอผลการศึกษาดูงาน และสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้สภาพจริง