ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

>> วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า, งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ โดย  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้ารับรางวัล จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒
๒. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
๓. นางสาวอัญชลี พระนอนเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี รี จังหวัดสระบุรี
**ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้..

สุกัญญา หมั่นจิตร์