กิจกรรม KM –ระดับภาค TSOP2  และมอบเกียรติบัตร

วันที่  29  มีนาคม  2566  ณ  โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 2  ต่อเนื่อง  ปีการศึกษา  2565  โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต (TSOP2)  ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค  ในหัวข้อ  “สรุปบทเรียนปีที่ 3  โรงเรียนผู้นำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (TSOP2)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนำเสนอผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา  3  ปี  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2  และ เขต 3  จำนวน  7  โรงเรียน  ได้รับเกียรติจาก  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง  7  โรงเรียน