สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมี นางวรรณภา ภู่ดัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันภัยยาเสพติด การแสดงพลังรวมพลต้านภัยยาเสพติด To Be Number One การเขียนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และกล่าวคำปณิธานต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจภายในสถานศึกษา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในและรอบสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีลูกเสือจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 47 โรงเรียนพร้อมทั้งคณะวิทยากร/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน  ในการนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร สายผู้สอน และสายผู้สนับสนุน ประจำปี 2560 และ ประจำปี 2561 รวมจำนวน  ๒๓ คน และมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมจำนวน 90 เข็ม