+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน++++

<< วันนี้  เวลา 08.30 น.   นายสุภาพ  กาวิ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฏาราชเจ้า

///  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใน พ.ศ. ๒๓๕๖ เมื่อพระชนมพรรษาได้ ๒๖ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์  โดยทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ  กรมพระตำรวจว่าความฎีกา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณด้วย   ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย  มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ  ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง  การทหาร   ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา ๔๓ ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  “เงินถุงแดง”  ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้   และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2562   ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน     อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน