สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวสมหวัง  จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์  ด้วย ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนทุกโรงเรียน ในอำเภอจัตุรัสและอำเภอเนินสง่า จำนวน 124 คน คณะวิทยากร นำโดย นางสาวสมหวัง   จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,นายบรรพต  ทองเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา),นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายแดง จันทรวิวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ให้เกียรติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยกำหนดจัดประชุมชี้แจง จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562