สพป.เลย เขต ๒ จัดโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  รวม  ๕๒ คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์จริง  ณ  เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน  ตามโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒  โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาหลักสูตร   English  Summer Camp   จำนวน ๒๕ วัน ที่  Wadi Sofia  International  School  ครูศึกษาหลักสูตร  Pedagogy  Development  ๒ สัปดาห์  ที่ Wadi Sofia  International  School  และ  Internship ๒ สัปดาห์ ที่ SMK Panji, SMK Geting, Wadi Sofia  ผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร  ๑. Communicative English Skill ๒. International School Management  และ ๓.English  Skill for School administrators  ๒ สัปดาห์ ที่ Wadi Sofia International School