สพป.สร.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเพื่อประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา”

               วันที่  4  เมษายน  2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเพื่อประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา” ได้รับเกียรติจาก นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ซึ่งในปีการศึกษามีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  20  โรงเรียน ทั้งนี้  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถจัดกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อเนื่อง  ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบบ  Hands  –  on  ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ไม่ต่ำกว่า  8  กิจกรรมต่อระดับชั้น  และต้องส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ภายในปีการศึกษา  2566  ด้วย