สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม  “โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ในศตวรรษที่ 21”  ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้าการพัฒนา  จำนวน 243 คน ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธาภพและประสิทธิผลและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการพัฒนา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562  มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และทีมวิทยากรลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ