สพม.3 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน โดยแยกตามสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จำนวน 2 คน โดยจะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา เป็นเวลา 45 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2562 และจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 8 คน จะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา เป็นเวลา 45 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 เมษายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและปฏิทินการเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3