สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการป้องกันสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ดำเนินโครงการป้องกันสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ อบรมนักเรียนแกนนำปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจัดการอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น (รุ่นละ ๑ วัน) ดังนี้ รุ่นที่ ๑ นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียน       ในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑ – ๙  จำนวน ๗๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๑๕๐ คน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๗๕ คน และวิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๒๔๕ คนอบรมวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเสม็ด

เหนือ

(ชิตประชาสรรค์) อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด รุ่นที่ ๒ นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ – ๑๗ จำนวน ๗๔ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๑๔๘ คน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คนรวมจำนวน ๗๔ คน และวิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๒๔๒ คนอบรมวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิด