สพป.สร.1 จัดอบรม”หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่  1 – 3  เมษายน  2562  ณ  ห้องราชพฤกษ์  โรงแรมทองธารินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรม ”หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  ประจำปี  พ.ศ. 2562  ได้รับเกียรติจาก  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  นายวิชชุกร  มาลาวิทยา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงาน  สืบเนื่องจาก สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างบูรณาการ  เพื่อให้คนพิการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  จึงจัดการอบรมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองแยกประเภทความพิการทางการศึกษา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและครูผู้สอนที่มีเด็กมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ช่วยในสังกัด  บรรจุใหม่  ปี  2561  จำนวน 138  คน  ครูผู้สนใจที่ยังไม่มีวุฒิบัตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  จำนวน  20 คน  รวมทั้งสิ้น 158  คน  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จากโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา จ.ศรีษะเกษ  และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์