กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “เลย ๒ เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากร  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา อีกทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายหลังการปิดภาคเรียน  ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  แข่งขัน  ๑๐ ชนิดกีฬา  โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธี