สพป.เลย เขต ๒ ขอชื่นชมนักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒  ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จำนวน  ๔ ราย  ประกอบด้วย

  • เด็กชายนัฐชัย แสวงสุข       โรงเรียนบ้านผาสามยอด      อำเภอภูกระดึง
  • เด็กหญิงอนุสรา พันธัง         โรงเรียนบ้านผาสามยอด      อำเภอภูกระดึง
  • เด็กหญิงอาทิตยา กชวงศกร   โรงเรียนบ้านผาสามยอด      อำเภอภูกระดึง
  • เด็กหญิงชลธิชา สมอแห้ง      โรงเรียนบ้านเอราวัณ          อำเภอเอราวัณ

โดยนักเรียนทั้ง  ๔ คนดังกล่าว  ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากนายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อวันที่  ๑  เมษายน   ๒๕๖๒  ณ ศาลากลางจังหวัดเลย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย