สพป.สกลนคร เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2562   นายไพรวัลย์   จันทะนะ  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นายปริวัฎฎ์  พุกพูน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการประชุม การประชุมชี้แจ้งการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและถือว่าการประกันคุณคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4   มีผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 255 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี ..ชุลีพร/ข่าว