สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี     นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน ซึ่งนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน นี้เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนำไปปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอนทักษะอาชีพผู้เรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 272 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จำนวน 2 คน วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี คือนายอับดุลฮาลีม สะแมบากอ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 287 คน เป็นการบูรนาการหลักสูตร 2 หลักสูตร คือหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน

โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นำหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียนการอสนในสถานศึกษานั้น หลักสูตรดังกล่าวเมื่อนำไปส่งเสริมผู้เรียนแล้วเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืน และสำหรับหลักสูตรฯการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดทักษะอาชีพของผู้เรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป