สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานพัสดุโรงเรียน

วันที่  3  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน  รุ่นที่  1   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน  จำนวน  29  คน  ซึ่งก่อนเปิดการอบรมฯประธานในพิธี  และผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และนางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้