สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 และการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ของกลุ่มโรงเรียนพระงาม

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 และการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ของกลุ่มโรงเรียนพระงาม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนและวิทยากรพิเศษ คือ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนพระงาม ได้รับรู้มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ที่ของหน่วยงานเกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา, ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ต่อไป ณ อาคารเรือนไทย โรงเรียนวัดท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)