สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบวาตภัย

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ของโรงเรียนบ้านดงลาน พร้อมกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พร้อมให้คำแนะนำโรงเรียนในการจัดทำประมาณการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม จาก สพฐ. ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา ในเรื่องอาคารสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ต่อไป