สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ (อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง) จำนวน 153 แห่ง เข้าร่วมการประชุมฯ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาตั้งบูทและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบ VTR โครงการบัตรประกันสุขภาพ (PH) กลุ่มข้าราชการและโครงการโรงเรียนห่วงใย ประกันอุบัติเหตุนักเรียน (PA) ในกลุ่มข้าราชการและครอบครัว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้สมาชิกผู้ถือบัตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยได้รับสิทธิผลประโยชน์จากโครงการ, นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี พบเพื่อนครู, เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับ สพป.ลพบุรี เขต 1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สรุปผลการพัฒนา คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 แยกรายโรงเรียน (153 โรงเรียน) และแยกตามกลุ่มโรงเรียน (17 กลุ่ม) คณะเฉลี่ยรวม เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปสรุปผลการพัฒนาเรียงตามโรงเรียนที่ได้ลำดับสูงสุด 3 ลำดับ คือ อันดับ 1 กลุ่มโรงเรียนนพเก้า อำเภอท่าวุ้ง เฉลี่ยรวม 45.93 อันดับ 2 กลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท อำเภอท่าวุ้ง เฉลี่ยรวม 45.21 และอันดับ 3 กลุ่มโรงเรียนตักศิลา อำเภอบ้านหมี่ เฉลี่ยรวม 45.17 – รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการพัฒนาเรียงตามคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา ของโรงเรียนที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าเขตฯ (33.95) สูงกว่า สพฐ. (37.71) สูงกว่าประเทศ (37.50) ทั้ง 3 ระดับ คือ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง (43.90) อันดับ 2 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา อำเภอเมือง (40.72) อันดับ 3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง (39.10) อันดับ 4 โรงเรียนวัดหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ (39.00) อันดับ 5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ (38.86) อันดับ 6 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง (38.55) ส่วนโรงเรียนที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำสุด คือ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 (29.81) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 38/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ โดยกลุ่มงานในสังกัด อาทิ กลุ่มอำนวยการ แจ้งผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปภาพรวม 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม, ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ผ่านการรับรอง 17 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านการรับรอง 1 ตัวชี้วัด, ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.ลพบุรี เขต เปรียบเทียบผลพัฒนาปี 2560 ได้คะแนน ITA 87.89 กับปี 2561 ได้คะแนน ITA 80.35 เกณฑ์ยังอยู่ในระดับสูงมาก แต่ลดลงจากปีก่อน 7.54, การอยู่เวรยาม, การติดต่อสื่อสารระหว่างสพป.ลพบุรี เขต 1 กับโรงเรียน, การจัดงานสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการเร่งรัดการเบิกค่าพาหนะรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2562 (กรณีตำแหน่งว่าง และกรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน), ผลการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับเขตพื้นที่ได้ 43.14 สูงขึ้นร้อยละ 3.25 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ได้ 33.95 สูงขึ้นร้อยละ 2.71, จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 25 คน คือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวน 21 คน โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) จำนวน 3 คน โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร จำนวน 1 คน และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 1 คน คือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี, มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 3 รายการ คือ มอบโล่ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ชื่อผลงาน นวัตกรรม – สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม (การบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่แหล่งเรียนรู้ที่พอเพียง) – สร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม (โรงเรียนธนาคารซอย 3 สาย 4 ซ้าย) – คุรุชนคนคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 – คุรุชนคนคุณธรรม ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561  (รวม 7 แห่ง), มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 2 ดาว (จำนวน 17 แห่ง), มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 ดาว (จำนวน 22 แห่ง) และพิธีปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)