สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีนางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยมีจิตสำนึก เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกลักษณะของครูที่ดี  ณ ห้องประชุมอาคารจริยธรรมวัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ช่วย สหวิทยาเขตบ้านบึง 1 บ้านบึง 2 บ้านบึง 3  และ สหวิทยาเขตหนองใหญ่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 142 คน