สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม กตปน.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม กตปน.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

**วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์