สพป. ชลบุรี เขต 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ดังนี้

1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จำนวน 21 โรงเรียน

2. ห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 โรงเรียน

3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 80 โรงเรียน

 4. ผลงานดีเด่น “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” จำนวน 50 โรงเรียน

โดยก่อนการเริ่มประชุม นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3