++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการ “ป้องกันการทุจริต”++++

^^^^  วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  โดยให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติดังนี้

  1. ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงาน โรงเรียน และชุมชน
  3. สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล

///ในโอกาสนี้ท่านรองสุภาพ  กาวิ     ได้แนะนำบุคลากรที่มาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   จำนวน  3 คน  ดังนี้

1.นายธนกฤต  หุ่นตระกูล

2.นายวรัญญู  วิไลกุล

3.นางสาวเสาวลักษณ์  วุฒิอุปถัมภ์    ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน