ผู้อำนวยการ ศบศ. ร่วมงานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมี รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ สอวน. กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึง ความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ ศบศ. กล่าวถึง บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ต่องานโอลิมปิกวิชาการ / การดำเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ ฯ และการดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

E.H.M.H. Emiel de Klejin ประธานการแข่งขัน IJSO กล่าวถึง ความสำคัญของการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad : IJSO)

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร