ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา              นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานทุกภาคส่วน นำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพันาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)