สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ห่วงใยสายนักเรียน พัฒนาศักยภาพครูอนามัยคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวันเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี โดยมี นางอุมาพร สังขฤกษ์ พยาบาลวิชาเชะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพครูด้านการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการติดตามการแก้ไขนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติร่วมกันระหว่าง โรงเรียน หน่วยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่มีหน่วยจักษุ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลติดตามโดยจักษุแพทย์อย่างต่อเนื่่อง โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมมการจัดการศึกษา นางจิรวรรธ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา ครูอนามัยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ โรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 308 คน ณ หอประชุมพลังบุญฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4