สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔

**วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยมี นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

การนี้ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูระดับปฐมวัย จำนวน ๑ คน และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ คน เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๙ โรงเรียน จำนวน ๘๗ คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป

สุกัญญา หมั่นจิตร์