สพฐ. ผนึกกำลังสาธารณสุข เสริมศักยภาพครูอนามัยดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดเทอม สพม.พะเยารับเป็นเจ้าภาพจัดอบรมของคลัสเตอร์ 16

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สพม.พะเยา จัดอบรม“โครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ได้รับเกียรติจากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการเปิด มอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมเฮือนแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา กล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูอนามัยโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 16 (สพม.เชียงราย         สพม.พะเยา สพม.แพร่ และสพม.น่าน) จำนวน 105 คน ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต, สาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 รอบรู้สุขภาพใจห่างไกล   สารเสพติด  ฐานที่ 2 คัดกรองการได้ยิน วัดสายตา โรคซีด และสุขภาพฟัน  ฐานที่ 3 นาทีชีวิต การทำ CPR และฐานที่ 4 ใส่ใจตรวจเต้านม โดยหลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตร จะต้องนำไปขยายผล ลงสู่โรงเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตามโครงการฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ  ประกอบด้วย นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประธานกรรมการ นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ นิติกรชำนาญการ สำนักนิติการ กรรมการ และนางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย