สพป.กระบี่ อนุมัติและประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.กระบี่ พ.ศ.2566

นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ อนุมัติและประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.กระบี่ ปี พ.ศ.2566 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อย เพื่อนำสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
นายสมชาติ ไกรแก้ว ยังกล่าวอีกว่า การจัดทำกรอบหลักสูตรดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา นำไปสู่ห้องเรียน สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องและสมกับคำว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นักเรียนรัก ภูมิใจในท้องถิ่นตน และนักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพผ่านกิจกรรมโครงงานฐานอาชีพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาวกระบี่ โดยมีโครงสร้างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้…19… เรื่อง (หน่วย) ประกอบด้วย …กระบี่เมืองน่าอยู่ Krabi lively town ย้อนรอยเมืองกระบี่ Krabi old town การปกครองของกระบี่ Krabi domination สังคมกระบี่บ้านเรา Krabi society ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ Traces of the past เชิดชูถิ่นแดนดินประเพณี Wonderful tradition เศรษฐกิจเนรมิตเมือง Economy creates city วัฒนธรรมนำชีวิต Way of life พลเมืองวีรชนและบุคคลสำคัญ Creating heroes สืบสานงานศิลป์ Heritage of art มนต์เสน่ห์แห่งแดนใต้ Amazing Krabi กระบี่เมือง Krabi art city วรรณกรรมท้องถิ่นแดนดินเมืองกระบี่ Magic of literature สืบสานภูมิปัญญา Local wisdom with great vison ทรัพย์ในดินสินในน้ำนามกระบี่ Terrific treasures ชื่อบ้านฉันนั้นนามโรงเรียน Story of our life โครงงานฐานอาชีพ Career project โรคอุบัติใหม่ในจังหวัดกระบี่ New disease in Krabi ทะเลและมหาสมุทร Sea paradise โดยได้อนุมัติพร้อมประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.กระบี่ พุทธศักราช 2566 ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป