สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และดร.สิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดค่าย Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคใต้ 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูในโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียว ให้สามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ สู่การเป็นโรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการ โดยนำวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนต้นแบบ 8 เรื่อง และกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ ขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป ในปี 2562 นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน จำนวน 11 รุ่น ใน 5 ภูมิภาค ตามเขื่อนต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และดร.สิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคใต้ 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูในโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียว ให้สามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ สู่การเป็นโรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการ โดยนำวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนต้นแบบ 8 เรื่อง และกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ ขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป ในปี 2562 นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ทั้งสิ้น 11 รุ่น ใน 5 ภูมิภาค ตามเขื่อนต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562