สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่(ระบบร้อยละ) ณ อำเภอเทพสถิต วันที่สาม

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่(ระบบร้อยละ) โดยมมีน.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้ปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ทุกโรงเรียน ในอำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ