สพป.ชลบุรี เขต 3 : ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รุ่นที่ 1/2566 ซึ่งได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 47 อัตรา เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา และเป็นการให้โอวาทแก่บุคลากรในสังกัด และทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกท่านที่เข้ามาในสังกัด สพป.ชลบุรี 3 ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3