สพป.ตาก เขต 1 อบรม STEM Education ระดับ ม.ต้น ด้วยระบบทางไกล 

 นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ STEM Education ระดับมัธยมศึกษตอนต้น ด้วยระบบทางไกล  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ซึ่งการอบรมจะจัดชึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อ.เมือง จ.ตาก โดยมีกรอบแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาดังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ ระหว่างศาสตร์ในการแก้ปัญหา  ใช้กิจกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม ท้าทายให้ผู้เรียนใช้ทักษะในการคิดชั้นสูง และเปิดโอกาสให้ใช้หลักคิดและวิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม.