สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมการประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 57 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีกำหนดการประเมินความพร้อม ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัด ประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4) การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)