พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 2. นางณัชทลิดา ตันมา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 3. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 4. นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 5. นายวานนท์ นนทวงค์ รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาม 6. นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง 7. นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยมีนายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เลขานุการกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ร่วมเป็นพยาน