ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเรียนวันแรก มอบขวัญ กำลังใจ ทุกโรงเรียน

16 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  ดร.ละออ วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของทุกโรงเรียนในสังกัด 100% ในวันเดียว เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. ได้แก่ ด้านกายภาพของโรงเรียน ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการดำเนินการมาตรการความปลอดภัย การตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เช่น ความสะอาด ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ ความพร้อมของทุกๆองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ซึ่งทุกโรงเรียนพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน และที่สำคัญของการลงตรวจเยี่ยมแบบปูพรม 100% ซึ่งเป็นภารกิจที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อจำกัดต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับโรงเรียนต่อไป