อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

ด้วย สป.ศธ. จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ บูรณาการการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-30 มิ.ย.2566 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ