โรงเรียนคลองแดนวิทยา อบรม ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED

นางสาวสาริณี หมัดอะดัม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา มอบหมายให้คุณครูมานิดา โมสิโก
คุณครูสิริรักษ์ เกตบุญ นำนักเรียนอนาคต ยุวพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED ตามโครงการ ซีพีอาสา CPR กู้ชีพ ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ณิศารีสอร์ท ❤️ พร้อมรับใบประกาศนียบัตร
จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมหัวใจแห่งประเทศไทย