สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Hands-on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ ซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และการรู้คิด (Meta-Cognition) พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกตรู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมรวมไปถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ภาพถ่ายทั้งหมด https://bit.ly/scischool

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว | สายทิพย์ กมลสินธุ์ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)