สพป.พัทลุง เขต 1 อบรมเรื่อง” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ดำเนินการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมกับจังหวัดพัทลุงและชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัีงกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รวม 725 คน โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในพิธี
ภาคบ่าย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง รวม 600 คน โดยมีนายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี้เพื่อดูภาพ

 

ศริราณี พรหมบังเกิด