ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน << ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท >>

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ของ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ, นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท