ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 13 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะมอบนโยบายผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับสู่สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ใช่้ความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพในการจัดการเรียนสอนสอน โดยใช้ Active Learning ใส่ใจ ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณครู มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา วางแผนด้านการเงิน ค้นคว้า พัฒนา หาความรู้ต่อเนื่อง พร้อมรับการประเมิน เลื่อนวิทยฐานะ หรือเปลี่ยนสายงาน หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน สามารถปรึกษาบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 และขอให้ทำงานเต็มที่ มีความสุขกับการทำงาน ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 13 ราย ดังนี้

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1.นายกิตติธัช เกตุภูเขียว ร.ร.บ้านเขาน้อย 2.ว่าที่ ร.ต.สมชาย มั่นประสงค์ ร.ร.บ้านท่าข้าม 3. น.ส.พรหมพร ดวงคำ ร.ร.บ้านเนินไม้แดง 4. น.ส.กาญจนา อินแผง ร.ร.บ้านโป่งปะ 5.นางนุชนาท แจ๊กแจว ร.ร.บ้านวังขวัญ กลุ่มววิชาพลศึกษา 1.นายภาณุพงศ์ ทองบาง ร.ร.บ้านท่าข้าม 2.นายกรกฏ ยองทอง 3.นายวัฒน์กร วิชัยปะ ร.ร.บ้านแถววังน้ำใสฯ 4.นายภัทรพล จันทะคุณ ร.ร.บ้านนาพราน 5.นายสิทธิศักดิ์ สามแสน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา น.ส.จตุรพร ศรีจันทรากูล ร.ร.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ น.ส.ศุภกานต์ ภัทรศิริวานิช กลุ่มวิชาดนตรีสากล นายสุจินดา อินยะ ร.ร.บ้านเนินมะปราง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2สพป.พิษณุโลก เขต 2