สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1  มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 4 คน โดยมีนายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานกรรมการ นายนิพนท์  นนทิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 กรรมการ และนายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กรรมการ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)  สพป.ลพบุรี เขต 2