สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมพุนพิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) รอบ 6 เดือน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 และเพื่อให้ที่ประชุมตรวจสอบ ติดตาม  เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (รอบ 6 เดือน) และเพื่อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณในไตรมาส 3 – 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะบอร์ดบริหารสำนักงานฯและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2